LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

RYBÁŘSTVÍ

OBORA

ZÁMEK

VELKOSTATEK

Zámek Velké Meziříčí je dnes vlivem komplikovaného stavebního vývoje nepravidelnou dvoupatrovou čtyřkřídlou budovou s uzavřeným lichoběžníkovým vnitřním nádvořím. Zámek, z větší části krytý mansardovými a z části i sedlovými střechami, je hmotově sjednocen společnou úrovní korunních říms. Hlavní vstupní průčelí hledící k západu má dosud vrcholně barokní rozvrh i provedení detailů. Je obdélného obrysu, vlevo vymezené koutem sevřeným s jednopatrovým křídlem předzámčí, vpravo pak volným nárožím. Jižní boční (zahradní) průčelí zámku vyrůstá z předložené, romanticky upravené terasovité podnože, jejíž tarasní zeď z lomového kamene ztužuje čtveřice pětibokých břitových opěrných pilířů z betonu s hrotitými vpadlými zrcadly.

Mezi pilíři pak tarasní zeď odlehčuje trojnásobná slepá arkáda s hrotitými oblouky. Ve druhém patře se nachází terasová arkáda novodobých toskánských sloupů na hranolových postamentech. Východní průčelí (nad řekou) je založeno na členitém skalnatém srázu zpevněném novodobou injektáží a širokým novodobým skarpem z kvádrů. Pravé nároží vyzděné podnože průčelí pak zpevňuje masivní barokní opěrný pilíř tvaru kolmého jehlanu, vyzděný z lomového kamene. Severní boční průčelí zámku (směr k dálnici) vyrůstá rovněž z výškově členitého strmého skalního podkladu, přičemž výrazná půdorysná nepravidelnost dokládá složitější postupný stavební vývoj, který zde vytvořil tři i vertikálně odlišné díly. Levý díl je vlastně bočním průčelím zadního křídla zámku, střední ustoupený díl severního průčelí vyrůstá na renesančním "mostu", jehož slepé oblouky byly vyzděny převážně z cihel dodatečně mezi zadním křídlem zámku a západním traktem severního křídla. Pravý opět předstoupený díl severního průčelí vykazuje znovu barokní úpravu.

V prvním patře zámku jsou situovány dobově zařízené reprezentační místnosti. Lákadlem pro návštěvníka může být např. psací stolek Marie Antoinetty, smuteční náhrdelník Marie Terezie či kapesník hraběte Harracha (majitele velkomeziříčského zámku), kterým byla setřena krev Františka Ferdinanda d’Este při sarajevském atentátu. Větší část prvního patra je pak využívána současnými majiteli k soukromým účelům. Ve druhém patře zámku se nachází expozice Muzea Velké Meziříčí – expozice o pozemních komunikacích, významní rodáci města, expozice mapující historii města v uplynulých 6 staletích, unikátní kubistický nábytek a přírodovědné sbírky.

Zdroj: www.castles.cz