LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

RYBÁŘSTVÍ

OBORA

ZÁMEK

VELKOSTATEK

3 900 ha obhospodařovaných rodinou Podstatzkých, připadá na les hospodářský 3 723 ha, lesy ochranné (svahy) 4 ha a lesy zvláštního určení 173 ha (obora 154 ha, přírodní památky 19 ha).

Nadmořská výška se pohybuje od 400 do 660 m.n.m., průměrné roční srážky 650 mm a průměrná roční teplota vzduchu je v rozmezí 6 – 7o C.

Zastoupení dřevin na majetku: smrk 70%, borovice 13%, modřín 5%, jedle a douglaska 1%, tj. jehličnaté dřeviny 89%, buk 4%, duby 2%, javor a jasan 1%, bříza a olše 3%, ostatní listnáče 1%, tj. listnaté dřeviny 11% plochy.

Věková skladba porostů byla ovlivněna větrnou kalamitou v roce 1984 v jižní části majetku, proto 3. věkový stupeň (21. - 30. let) s plochou 646 ha, vysoko převažuje nad poměrnou plochou tohoto stupně, tzv. normální, která je 372 ha

Průměrné obmýtí na majetku je 103 let, průměrná obnovní doba 31 let a průměrná zásoba mýtních (od 81 roků) porostů je 507 m3/ha a celková 275 m3/ha.

Rodina Podstatzkých kromě vlastních 3 900 ha ještě obhospodařuje dalších asi 600 ha, z toho na 400 ha organizuje veškeré práce a na 200 ha pouze odborný dohled. Hospodaření na těchto 4 500 ha zajišťuje v pracovním poměru 5 lesníků, 2 vedoucí pracovníci a jeden dělník. Dalších asi 15 pracuje jako osoby samostatně výdělečně činné. Ročně vzniká z těžby průměrně 43 ha a roční průměr zalesňování holin je také 43 ha (64% smrk, 23% buk, 5% jedle, 4% borovice, 4% ostatní listnaté dřeviny) a z toho 7,5 ha je přirozeného zmlazení, tj. 17,5 %. Ročně provádíme výchovu mladých lesních porostů do 40 let věku na ploše 165 ha.

Obnova porostů se provádí ve většině případů holosečnými náseky pro předsunuté zpevňovací a meliorační prvky v kombinaci s okrajovou obnovou smrku, kdy je využíván pouze vnitřní okraj porostu nebo v kombinaci s další holou sečí po stranách zajištěného náseku v podmínkách nevhodných pro přirozenou obnovu. Dalším způsobem obnovy je pruhová clonná seč provedena v jednom nebo několika pruzích uvnitř porostu s postupným uvolňováním a po odtěžení se postupuje opět okrajovou obnovou.

Těžební práce se u mýtních porostů z 40% a v předmýtních z 20% provádí harvestory s následným vyvážením. Zbytek ručně s přibližováním traktory nebo vyvážením. Klest se odstraňuje z holin vyvážením, drcením frézou a v minimálním objemu ručně (nálety, svah).         

Snahou je v maximální možné míře využívat přirozenou obnovu a vcelku se to daří, o čemž svědčí téměř 18% podíl přirozené obnovy na celkovém zalesňování. Bohužel, ne vždy se podaří včas aplikovat jednotlivé fáze obnovy z důvodů provozních, povětrnostních a výše roční těžby a tento podíl ještě zvýšit. Přirozenou obnovu podporujeme přípravou ploch frézou a případné zabuřenění náletu odstraňujeme aplikací roundupu  v září až říjnu po zdřevnatění letorostů. Takto provedená ochrana je účinná až do července následujícího roku a dochází v době vegetace k náskoku semenáčků před buření a k jejich rychlejšímu a úspěšnějšímu odrůstání. V našich podmínkách je přirozená obnova prakticky nemožná v jižní části majetku (400 – 520 m.n.m. – do 4. LVS), kde oproti severní části je o něco větší průměrná teplota a nižší srážky, ale hlavně vlivem agresívního zabuřenění ihned po snížení zápoje.